Skip to content

Biwalirudyna rozpoczęła się w czasie transportu ratunkowego dla pierwotnej PCI AD 4

5 miesięcy ago

435 words

Krwawienie oceniano również zgodnie z kryteriami trombolizy w zawale mięśnia sercowego (TIMI) 10 i globalnego wykorzystania streptokinazy i tkankowego aktywatora plazminogenu dla zaburzeń tętnic wieńcowych (GUSTO) 11. Pierwotny wynik badania został zmieniony w trakcie trwania badania. Pierwotna pierwotna miara wyniku była połączeniem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, ponownego zawału lub większego krwawienia poza CABG, które stało się głównym wtórnym wynikiem po zmianie protokołu. Zmiana pierwotnego wyniku została dokonana w celu zmniejszenia niezbędnej liczebności próby i wystąpiła, podczas gdy badacze wciąż nie byli świadomi wyników badań. Szczegóły dotyczące okoliczności zmiany pierwotnego wyniku przedstawiono w Dodatku uzupełniającym.
Niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań w grupach badawczych, orzekł śmierć, epizody krwawienia, ponowny zawał, rewaskularyzację kierowaną niedokrwieniem, zakrzepicę w stencie i udar mózgu. 8 Szczegółowe definicje wszystkich końcowych punktów badania podano w Dodatku uzupełniającym.
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że próbka o wielkości 2200 pacjentów dostarczyłaby moc 80% do określenia głównego wyniku na dwustronnym poziomie alfa 0,05, zakładając współczynnik zdarzenie 4,25% w grupie biwalirudyny i 7,0% w grupie kontrolnej. Jedna planowana analiza pośrednia została przeprowadzona przez niezależnego statystyka, po czym komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił, aby badanie było kontynuowane zgodnie z planem (patrz Dodatek dodatkowy w celu uzyskania szczegółowych informacji).
Analizy przeprowadzono w populacji zamierzonej w leczeniu, która została zdefiniowana jako wszyscy pacjenci poddani randomizacji i wyrazili pisemną świadomą zgodę. Użyliśmy testu chi-kwadrat do porównania częstości zdarzeń lub dokładnego testu Fishera w przypadku rzadkich danych. Do obliczenia istotności danych dotyczących czasu do zdarzenia wykorzystaliśmy test log-rank. Zmienne ciągłe są zgłaszane jako mediana i zakresy międzykwartylowe. Zmienne kategorialne są zgłaszane jako częstotliwości i wartości procentowe. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa populacji z zamierzoną leczeniem. Łącznie 2218 pacjentów zostało włączonych do badania z 65 stanowisk w dziewięciu krajach europejskich od 10 marca 2010 r. Do 20 czerwca 2013 r. (Ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Spośród tych pacjentów, 1102 losowo przydzielono do grupy biwalirudyny, a 1116 do grupy kontrolnej z opcjonalnym odbiorem inhibitora glikoproteiny IIb / IIIa. Spośród 2218 pacjentów, którzy udzielili wstępnej, skróconej, świadomej zgody, 2198 udzieliło formalnej pisemnej świadomej zgody (1089 w grupie biwalirudyny i 1109 w grupie kontrolnej); ci pacjenci byli włączeni do populacji, która miała zamiar leczyć
[patrz też: bodystocking allegro, choroba genetyczna definicja, niedobór alfa 1 antytrypsyny ]

0 thoughts on “Biwalirudyna rozpoczęła się w czasie transportu ratunkowego dla pierwotnej PCI AD 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatologia estetyczna poznań[…]

Powiązane tematy z artykułem: bodystocking allegro choroba genetyczna definicja niedobór alfa 1 antytrypsyny