Skip to content

Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 5

6 miesięcy ago

468 words

Zaobserwowaliśmy również jeden przypadek bezobjawowego stopnia 3 wydłużenia skorygowanego odstępu QT, który prawdopodobnie był związany z certynibem. Łącznie 66 z 130 pacjentów (51%) wymagało co najmniej jednej redukcji dawki, a mediana czasu trwania przerwy w leczeniu wynosiła 7,3 dni. U 8 ze 130 pacjentów (6%) badany lek został na stałe przerwany z powodu zdarzenia niepożądanego. Przy dawce 750 mg 50 z 81 pacjentów (62%) wymagało co najmniej jednej redukcji dawki; u 32 pacjentów redukcja ta wystąpiła w cyklu 3 lub późniejszym. Nie doszło do zgonów związanych z leczeniem. Farmakokinetyka
Analizy farmakokinetyczne wykazały, że ekspozycja na ceritinib wzrasta wraz z podaniem dawki. Wzrost maksymalnego stężenia w osoczu (Cmax) był nieznacznie większy niż proporcjonalny do dawki w zakresie dziennych dawek od 50 mg do 750 mg (ryc. S1A w dodatkowym dodatku). Podczas 3-dniowego okresu oceny farmakokinetycznej po podaniu pierwszej dawki certynibu w ustalonym MTD, Cmax certynibu osiągnięto około 6 godzin po przyjęciu dawki (Fig. S1B w dodatkowym dodatku), a średnia końcowa połowa życie certynibu trwało około 40 godzin. Średni (. SD) obszar pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu w okresie 24 godzin w dniu 8 wynosił 16 500 . 4750 ng na mililitr na godzinę. Średnie Cmax wynosiło 800 . 205 ng na mililitr. Na podstawie najniższych stężeń po wielokrotnym codziennym podawaniu, osiągnięto w stanie stacjonarnym poziomy certynibu około 15 dnia.
Skuteczność
Odpowiedź guza
Rycina 1. Rycina 1. Odpowiedź na certynib w nowowartościowym niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) .Panel A pokazuje zmianę wielkości guza po otrzymaniu certynibu w dawkach od 400 do 750 mg na dobę. Słupki wskazują największą procentową zmianę docelowych uszkodzeń od linii podstawowej. Linia przerywana wskazuje 30% redukcję względem linii podstawowej. Kropki poniżej poszczególnych słupków wskazują pacjentów z postępem choroby lub śmiercią w momencie odcięcia danych. Panel B pokazuje tomograficzne skany emisji pozytronowej pobrane na początku badania (po lewej) i po 3,5 tygodniu leczenia certynibem (po prawej) u pacjenta z chorobą oporną na krizotynib. Kolejne obliczone tomograficzne skany po 6 tygodniach leczenia certynibem wykazały 52% zmniejszenie obciążenia nowotworem u tego pacjenta.
Wśród 8 pacjentów z NSCLC leczonych certynibem w dawce od 50 do 300 mg na dobę, 2 miało potwierdzoną odpowiedź częściową: 1, którzy wcześniej nie otrzymywali kryzotynibu (dzienna dawka certynibu, 200 mg) i 1, którzy wcześniej otrzymywali kryzotynib (codziennie dawka certynibu, 300 mg). Łącznie 114 pacjentów z NSCLC otrzymywało co najmniej 400 mg certynibu dziennie, z czego (1%) miał potwierdzoną pełną odpowiedź, 65 (57%) miało potwierdzoną odpowiedź częściową, a 25 (22%) miało stabilną chorobę; 12 pacjentów (11%) miało postępującą chorobę na pierwszych skanach restytucji, a dla 11 pacjentów (10%) odpowiedź nie była znana z powodu wcześniejszego wycofania się z badania (rysunek 1A i tabela S5 w dodatkowym dodatku)
[hasła pokrewne: układ limfatyczny choroby, nerka allegro, olx bydgoszcz rowery ]

0 thoughts on “Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: nerka allegro olx bydgoszcz rowery układ limfatyczny choroby