Skip to content

Za pomyslna sytuacje uczenia sie nalezy uznac taka sytuacje

5 miesięcy ago

414 words

Za pomyślną sytuację uczenia się należy uznać taką sytuację, w której uczucia dzieci bierze się pod uwagę przy organizowaniu zespołów pracy, zespołów nauki, zespołów zabawy oraz pracy indywidualnej. 3. Przy pracy z uczniami w klasie nauczyciel troszczy się o to, jakie są formy wzajemnego oddziaływania uczniów na siebie w jaki sposób dziecko jednego dnia staje się przywódcą, jak się rodzą antypatie w stosunku do na pozór zupełnie normalnych jednostek, jaki jest kodeks zwyczajowy grupy określający, co wypada a czego nie wypada czynić. 4. Istnieją metody (metody socjometryczne) badania struktury społeczeństwa dziecięcego, którym i nauczyciel powinien umieć się posługiwać, aby znaleźć dostęp do tego ukrytego świata. 5. Klasa staje się rzeczywistym zespole m jedynie na krótkie okresy czasu, w momencie; kiedy dzięki wysiłkom istniejących w niej podgrup osiąga pomyślnie wytknięty cel. 6. Każda klasa składa się z wielu, małych natural nych jednostek, zbudowanych na zasadzie wzajemnej potrzeby, cech pokrewnych, zainteresowań i posiadających ów czynnik X upodobniający jedną osobę do drugiej. 7. Nauczyciel osiąga jedność wysiłku i stwarza prawidłowe warunki uczenia się, kierując pracą zespołów podobnie jak dyrygujący symfonią kieruje zespołami instrumentów w orkiestrze. Każdy z zespołów jest finy, składa się z innej Liczby osób grających na różnych instrumentach, ale razem wzięte zespoły te uzupełniają się wzajemnie, dopełniają się i harmonizują ze sobą. 8. Umiejętność życia w zespole rozwija się u jednostek, jeżeli pomaga się im spojrzeć obiektywnie na własny stosunek do zespołu. Bardzo istotne znaczenie mają dyskusje na temat roli kierownictwa zespołu, roli członka zespołu, na temat spraw, które przyczynią się do postępów zespołu i takich, które ten postęp opóźniają, oraz na temat pokonywania trudności. 9. Należy jasno określić stosunek między ze społami istniejącymi w klasie a uczestnictwem w zespołach poza szkołą, Należy wielokrotnie w wielu różnych sytuacjach oraz w każdym kolejnym roku szkolnym i roku życia wyjaśnić przynależność dzieci do różnych grup i grupy te rozpoznać. Założenia postawione przez Grambs nie tylko są podstawą dla technik i metod, o których mówić będziemy w rozdziale następnym, ale również, w świetle nowych badań w dziedzinie procesów zespołowych prowadzą do zmiany tradycyjnego pojmowania roli nauczyciela. [więcej w: zus sanatoria lista oczekujących, przeglądarka skierowanie do sanatorium, okulista szczecin prawobrzeże ]

0 thoughts on “Za pomyslna sytuacje uczenia sie nalezy uznac taka sytuacje”

Powiązane tematy z artykułem: okulista szczecin prawobrzeże przeglądarka skierowanie do sanatorium zus sanatoria lista oczekujących